داستان آبیدیک

dab on

dæb ɑn


english

1 general:: Phrase(s): dab something on(to) something [and] dab something on to pat or spread carefully something onto something else. • Dab some medicine onto the scratch. • Dab on some medicine.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code