داستان آبیدیک

dab on

dæb ɑn


english

1 general:: Phrase(s): dab something on(to) something [and] dab something on to pat or spread carefully something onto something else. • Dab some medicine onto the scratch. • Dab on some medicine.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی کلمه dab on ، معنی اصطلاح dab on ، به dab on چی می گن؟ ، dab on چی می شه؟، واژه dab on ، معادل dab on ، dab on synonym , dab on definition , dab on meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 219 میلی ثانیه.