داستان آبیدیک

dabble at

dæbəl æt


english

1 general:: Phrase(s): dabble at something to play at doing something; to do something halfheartedly. • Don’t just dabble at your history paper. Settle down and do it right. • She dabbles at painting.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی کلمه dabble at ، معنی اصطلاح dabble at ، به dabble at چی می گن؟ ، dabble at چی می شه؟، واژه dabble at ، معادل dabble at ، dabble at synonym , dabble at definition , dabble at meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 179 میلی ثانیه.