داستان آبیدیک

direct to

da͡iɹɛkt to


english

1 general:: Phrase(s): direct something to someone to address, designate, or send something to someone. • Shall I direct the inquiries to you? • Please direct all the mail to the secretary when it is delivered., Phrase(s): direct something to(ward) someone or something to send, throw, push, or aim something at someone or something. • Tom directed the ball toward Harry. • Should I direct this inquiry to Alice?

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی کلمه direct to ، معنی اصطلاح direct to ، به direct to چی می گن؟ ، direct to چی می شه؟، واژه direct to ، معادل direct to ، direct to synonym , direct to definition , direct to meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 202 میلی ثانیه.