داستان آبیدیک

eagle

igəl


فارسی

1 عمومی:: شاهین‌ قره‌قوش‌، عقاب‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun EAGLE + VERB circle, fly, soar | swoop | catch sth, prey on sth | nest | breed EAGLE + NOUN eye (figurative) The tiny error didn't escape the eagle eye of her boss.

Oxford Collocations Dictionary

2 general:: noun type of bird: The eagle is a majestic bird.

Simple Definitions


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code