داستان آبیدیک

electronic word of mouth


فارسی

1 عمومی:: بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی، تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی

As such, SNS sites represent an evolution from traditional WOM to eWOM. International Telecommunication Union, 2014), eWOM represents one of the most significant developments in eWOM have been identified as product involvement, self-enhancement, advice seeking, concern for concept, such as Web 2.0, eWOM and SNS sites. changed due to the growing use of Web 2.0, eWOM and SNS sites.،

واژگان شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: بازاریابی شفاهی الکترونیکی

شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code