داستان آبیدیک

futz around

fʌts əɹa͡ʊnd


english

1 general:: Also, futz with. Waste time or effort on frivolities, play around. For example, He spent all morning futzing around with the report, or No more futzing with the car? we have to go now. This term may be a shortening and corruption of the Yiddish arumfartzen, for ‘‘fart around." [Slang; 1920s]

American Heritage Idioms

2 general:: Phrase(s): futz around Sl. to waste time. • Stop futzing around and get the job done. • I wish you would stop futzing around!

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code