داستان آبیدیک

fuzzy clustering


فارسی

1 عمومی:: خوشه‌بندی فازی

� Empirical uncertainty quantification through fuzzy clustering and cross validation 7.4 Empirical Uncertainty Quantification Through Fuzzy Clustering and Cross Validation 7.4 Empirical Uncertainty Quantification Through Fuzzy Clustering and Cross. . . 199 This approach uses a fuzzy clustering method of partition. 7.4 Empirical Uncertainty Quantification Through Fuzzy Clustering and Cross. . . 201

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code