داستان آبیدیک

gag on

gæg ɑn


english

1 general:: Phrase(s): gag on something to choke on something; to retch on something. • The dog is gagging on whatever you gave her. • This fish is good, but I hope I don’t gag on a bone.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code