داستان آبیدیک

gait

ge͡it


فارسی

1 عمومی:: حالت رفتاری، راه‌ رفتن‌، (در اسب‌) یورتمه‌ روی‌، گام‌، خرامش‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. rolling, strolling, stumbling, waddling PREP. with a ~ He walked with a rolling gait.

Oxford Collocations Dictionary

2 general:: noun manner of proceeding: They men marched at a steady gait,

Simple Definitions


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code