داستان آبیدیک

hypothalamus


فارسی

1 روان شناسی و مشاوره:: هیپوتالاموس

Hypothalamus Corticotropin-releasing hormone Secondary hypogo- nadism results from disorders of the hypothalamus and the pituitary. Estrogen and follicular production are dependent on the hypothalamus, pitu- itary, and ovaries (e.g. The levels of IGF-I influence GH release by directly having inhibitory effects on the pitu- itary and hypothalamus. The hypothalamus synthesizes and secretes corticotropin-releasing hormone (CRH) that subse- quently regulates the pituitary gland to produce adre- nocorticotropic hormone (ACTH).

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code