داستان آبیدیک

justice

d͡ʒʌstɪs


فارسی

1 عمومی:: عادلانه، انصاف‌، دادگستری‌، عدالت‌، درستی‌، داد

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun fairness: Justice is the desire of all people. noun judge: He was taken before a justice.

Simple Definitions

2 general::   noun fairness ADJ. economic, natural, social | rough He saw it as rough justice when he got food poisoning from the stolen meat. | divine Some people saw the epidemic as divine justice. VERB + JUSTICE ask for, want All I'm asking for is justice. | get | deny sb We have been denied justice for too long. PHRASES a sense of justice The teacher's system of punishments appealed to the children's sense of justice. law ADJ. civil, criminal, juvenile VERB + JUSTICE do Justice must be done in every case. | bring sb to | escape So far the robbers have escaped justice. JUSTICE + NOUN department PHRASES a miscarriage of justice He spent twenty years in prison as a result of a miscarriage of justice. | pervert the course of justice She was charged with perverting the course of justice after admitting to burning vital evidence.

Oxford Collocations Dictionary

3 general:: see DO JUSTICE TO; MISCARRIAGE OF JUSTICE; POETIC JUSTICE.

American Heritage Idioms


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code