داستان آبیدیک

justifiable

d͡ʒʌstɪfa͡iəbəl


فارسی

1 عمومی:: قابل‌ توجیه‌، توجیه‌ پذیر

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   adj. VERBS be, seem | become | consider sth, think sth We consider this action justifiable. ADV. entirely | commercially, economically | ethically, morally PREP. ~ on the grounds of/that The cutbacks are justifiable on the grounds of cost. | ~ on … grounds The rule is justifiable on safety grounds.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code