داستان آبیدیک

justified

d͡ʒʌstəfa͡id


فارسی

1 عمومی:: توجیه‌ شده‌، هم‌ تراز

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

english

1 general::   adj. VERBS be, feel, prove, seem ADV. amply The suspicion proved amply justified. | completely, entirely, fully, perfectly, quite, totally | hardly | partially, partly | clearly | easily, readily a logical and easily justified decision | economically, financially, legally, morally, rationally, scientifically, theoretically Can her actions be morally justified? PREP. in She felt fully justified in asking for a refund.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code