داستان آبیدیک

justice system


فارسی

1 حقوق:: نظام عدالت

Some even may recall the landmark case of In re Gault (1967) that led to many of the changes we now accept as commonplace in the juvenile justice system and process. In the 1980s, other scholars also began to have an effect on the practitioners' views of the mission of the juvenile justice system. a nuanced view of the individual and contextual social factors associated with juvenile crime and encourages practitioners to examine the merits of the customary interventions of the justice system and to question the wisdom of continuing many of these practices. An important first step in improving reentry outcomes is to establish a theoretical framework and system of values that guide and link interventions throughout the entire justice system. BARJ principles, practices, and goals provide an ideal framework for a juvenile justice system that is interested in holding offenders accountable for their crimes, enhancing community safety, and fostering a reintegration process that enhances the capabilities of youthful offenders and improves relationships within the community (see Bazemore & Maloney, 1994; Bazemore & Umbreit, 1998; Moeser, 1997).

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code