داستان آبیدیک

kali


فارسی

1 عمومی:: علف‌ شده‌، اشنان‌، قلیا

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 :: کالی

Kali Linux is a Debian-based Linux distribution for Pentest. لینوکس کالی یک توزیع لینوکسی بر مبنای Debian برای تست نفوذ می باشد.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code