داستان آبیدیک

kansas state university


فارسی

1 عمومی:: دانشگاه ایالتی کانزاس

Marsden, a former Kansas State University (KSU) meat sci- ence professor, has been focused on making Chipotle's food chain the "safest restaurant to eat at."22

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code