داستان آبیدیک

kaolinite


فارسی

1 عمومی:: کائولین

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: سنگ‌ معدنی‌ بفرمول‌ 4(OH)5O 2iS 2lA

شبکه مترجمین ایران

3 متالوژی:: کائولینیت

Kaolinite group [(OH)8Al4Si40io] or [Al2O3.2SiO2.2H2O] Kaolinite Halloisite Contains more water than kaolinite. Montmorillonite shows a large capacity, kaolinite has slight, illite has intermediate. But, nevertheless, certain clay minerals like kaolinite, montmorillonite, attapulgite are predominant in certain clays, and this analysis can provide useful indications to the type of clay.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code