داستان آبیدیک

karyotype


فارسی

1 زیست شناسی:: کاریوتایپ

ordered display of chromosomes is termed a karyogram or karyotype (The term karyotype refers to the number and type of A karyotype, or karyogram, is a display of chromosomes ordered A normal female karyotype is designated 46,XX; a normal male karyotype is designated 46,XY.

واژگان شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: مجموعه‌ خصوصیات‌ كروموزمی‌ موجودات‌

شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code