داستان آبیدیک

lignocellulosic material


فارسی

1 کشاورزی:: مواد لینگوسلولزی

The use of enzymatic cocktails containing LPMOs on hydrolysis of lignocellulosic materials is still being investigated; their reaction mechanism has not been fully resolved (Westereng et al. 2013), but represents a potential breakthrough in enzymatic hydrolysis development (Agger et al. 2014). The 2G ethanol production arises as another possibility for year-round operation, since lignocellulosic materials (such as sugarcane bagasse and straw) can be stored for off-season operation. , pretreatment and hydrolysis) are required to make available fermentable sugars from lignocellulosic material; thus, signi? Since components of the lignocellulosic material (cellu- lose, hemicellulose and lignin) were not available in the software databank, their properties were obtained from the databank for biofuel components developed by the National Renewable Energy Laboratory (NREL) (Wooley and Putsche 1996); lignin structure, however, was modi? The combustion reactions for each component present in the lignocellulosic material (cellulose, hemicellulose and lignin, among others) were inserted in the simulation, and conversion was set as 100 %; inef?

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code