داستان آبیدیک

ligonier ministries teaching fellow


فارسی

1 معارف اسلامی و الهیات:: استاد مدرس در خدمات لیگونیر

Nichols (@DrSteveNichols) is president of Reformation Bible College, chief academic officer for Ligonier Ministries, and a Ligonier Ministries teaching fellow. He is a Ligonier Ministries teaching fellow and author of many books, including How the Gospel Brings Us All the Way Home. Robert Godfrey is a Ligonier Ministries teaching fellow and president emeritus and professor emeritus of church history at Westminster Seminary California. Lawson is president and founder of OnePassion Ministries, a Ligonier Ministries Teaching Fellow, and author of numerous books, including Foundations of Grace and The Moment of Truth. Ferguson is a Ligonier Ministries teaching fellow and Chancellor's Professor of Systematic Theology at Reformed Theological Seminary.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code