داستان آبیدیک

lime modification optimum


فارسی

1 عمران:: درصد بهینهٔ آهک جهت اصلاح

In the Eades and Grim test the lowest percent lime content to produce a pH of 12.4 is termed the lime modification optimum (or LMO) and is the approx- imate lime content to be used for treating the soil. ASTM D6276 and ASTM C977 provide more detail on the determination of the LMO.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code