داستان آبیدیک

lime

la͡im


فارسی

1 عمومی:: عصاره‌ لیموترش‌، كشمشك‌، سنگ‌ اهك‌، چسب‌، لیموترش‌، اهك‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. fresh QUANT. slice, wedge Serve the dish garnished with wedges of lime. VERB + LIME squeeze | slice | garnish sth with LIME + NOUN tree | juiceFRUIT

Oxford Collocations Dictionary

2 general:: noun type of fruit: They put some lime in his drink.

Simple Definitions


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code