داستان آبیدیک

limber

lɪmbəɹ


فارسی

1 عمومی:: خم‌ شو، سربزیر، خم‌ كردن‌، خمیده‌، مط‌یع‌، تاشو، نرم‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: limber up to do gentle exercises to stretch the muscles in order to prepare the body for more active physical exercise • The substitutes are beginning to limber up on the sidelines.

Cambridge-Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code