داستان آبیدیک

lily


فارسی

1 عمومی:: گل سوسن، (گ‌ش‌) سوسن‌ سفید، زنبق‌، زنبق‌ رشتی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: see GILD THE LILY.

American Heritage Idioms

2 general:: noun type of flower: A lily is a beautiful white flower.

Simple Definitions


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code