داستان آبیدیک

likewise

la͡ikwa͡iz


فارسی

1 عمومی:: هم‌، چنین‌، نیز، بهمچنین‌، همچنان‌، بعلاوه‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: adv. the same: Go and you do likewise.

Simple Definitions

2 general:: Phrase(s): Likewise(, I’m sure). Fig. The same from my point of view. (A hackneyed phrase said in greeting someone. See examples.) • Alice: I’m delighted to make your acquaintance. Bob: Likewise, I’m sure. • John: How nice to see you! Sue: Likewise. John: Where are you from, Sue?

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code