داستان آبیدیک

liking

la͡ikɪŋ


فارسی

1 عمومی:: (م‌م‌) میل‌، علاقه‌، شهوت‌ ومیل‌، تمایل‌، حساسیت‌، ذوق‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. great | particular, special VERB + LIKING have They have little liking for each other. | demonstrate, develop | share PREP. for your ~ The weather's too hot for my liking. | to your ~ The food wasn't really to my liking. | ~ for We share a liking for Italian cooking.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code