داستان آبیدیک

liken

la͡ikən


فارسی

1 عمومی:: شبیه‌ شدن‌، شبیه‌ كردن‌، مانند كردن‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: Phrase(s): liken someone or something to someone or something to compare someone or something to someone or something, concentrating on the similarities. • He is strange. I can only liken him to an eccentric millionaire. • The poet likened James to a living statue of Mercury.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

2 general:: liken sb/sth to sb/sth [ often passive ] to say that someone is similar to or has the same qualities as someone else • She's been likened to a young Elizabeth Taylor.

Cambridge-Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code