داستان آبیدیک

limb


فارسی

1 عمومی:: دست‌ یا پا، قط‌ع‌ كردن‌ عضو، شاخه‌، بال‌، عضو، عضو بدن‌

شبکه مترجمین ایران

2 زمین‌شناسی و معدن:: دامنه

واژگان شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. long | thin | silken | powerful | bare, naked | broken, injured | stiff I eased my stiff limbs into the hot bath. | weary | amputated | artificial, prosthetic | lower, upper | hind The animal is able to stand up on its hind limbs. VERB + LIMB amputate LIMB + NOUN development, growth

Oxford Collocations Dictionary

2 general:: see OUT ON A LIMB; RISK LIFE AND LIMB.

American Heritage Idioms

3 general:: noun branch: A limb fell off the tree. noun arms or legs: He broke two of his limbs.

Simple Definitions


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code