داستان آبیدیک

oximetry


فارسی

1 عمومی:: اکسیمتری

Both desaturation (75%, suggesting hyperemia or stroke) have been associated with poor outcomes.24,69 The arteriovenous oxy- gen content difference is possibly a more accurate assessment of the adequacy of flow and predictor of outcome.70 Jugular venous oximetry is sometimes insensitive to focal changes because it reflects the averaged global cerebral venous oxy- gen saturation from the confluence of hemispheric venous drainage. , displacement of cath- eter) and its low sensitivity, the clinical use of jugular venous oximetry has decreased in favor of alternative monitoring methods for brain tissue oxygen monitoring.73 Pulse oximetry for the brain relies on the principle of reflectance spectroscopy in which near-infrared light traverses bone. Therefore, in the critical care setting, the management of TBI patients should follow established protocols with close monitoring of parameters, including CPP, ICP, and oxygenation status.118 Clinical assessments like continuous measurement of arterial blood pressure, heart rate, and pulse oximetry in combination with monitoring volume status, urine output, and GCS have to be performed. Differences in regional cerebral oximetry during cardiac sur- gery for patients with or without postoperative cerebral ischaemic lesions evaluated by magnetic resonance imaging.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code