داستان آبیدیک

ozone layer

ozon le͡iəɹ


english

1 general::   noun VERB + OZONE LAYER be damaging to, damage, deplete, destroy | protect OZONE LAYER + VERB thin | disappear The ozone layer is disappearing over northern Europe. PHRASES damage to the ozone layer, depletion/destruction of the ozone layer, a hole in the ozone layer

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code