داستان آبیدیک

quadrant


فارسی

1 عمومی:: ربع‌، یك‌ چهارم‌، چهار گوش‌، ربع‌ كره‌، ربع‌ دایره‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: ربع دایره

We like to sketch proto-personas on paper using a hand-drawn quadrant, as in Figures 3-5 and 3-6 (start by folding a sheet of paper into four boxes). The top-left quadrant holds a rough sketch of the persona and his or her name and role. The bottom-left quadrant contains the user's needs and frustration with the current product or situation, the specific pain points your product is trying to solve, and/or the opportunity you're trying to address.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code