داستان آبیدیک

quadratic


فارسی

1 برق و الکترونیک:: درجه دوم

Quadratic Programming 159 quadratic equation9 (plus some noise; see Figure 4-12): 9 A quadratic equation is of the form y = ax2 + bx + c. For example, Figure 4-14 applies a 300-degree polynomial model to the preceding training data, and compares the result with a pure linear model and a quadratic model (2nd-degree polynomial). The model that will generalize best in this case is the quadratic model.

واژگان شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: درجه‌ دوم‌، منشور قائم‌، وابسته‌ بدرجه‌ دوم‌ هم‌ چندی‌

شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code