داستان آبیدیک

socialist

soʃəlɪst


فارسی

1 عمومی:: ط‌رفدار توزیع‌ وتعدیل‌ ثروت‌، سوسیالیست‌، جامعه‌ گرای‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun favors socialism: He was an avowed socialist.

Simple Definitions

2 general::   noun ADJ. dedicated, staunch, strong | radical, revolutionary | liberal | moderate | democratic SOCIALIST + VERB come to power The socialists came to power in 1981.

Oxford Collocations Dictionary


معنی کلمه socialist ، معنی اصطلاح socialist ، به socialist چی می گن؟ ، socialist چی می شه؟، واژه socialist ، معادل socialist ، socialist synonym , socialist definition , socialist meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 340 میلی ثانیه.