داستان آبیدیک

systolic array


فارسی

1 کامپیوتر و شبکه:: آرایه سیستولیک

We propose implementing MQCA systems as systolic arrays [10], especially for digital signal processing applications which are well-suited for systolic architectures. We have seen in Section II that MQCA systems has to be designed as pipelined systolic arrays controlled using Synthesize an MQCA systolic array based on the An MQCA based systolic array 8-bit DCT was synthesized using our design methodology. the systolic array implementation of the 8-bit DCT.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code