داستان آبیدیک

typhimurium


فارسی

1 عمومی:: تیفی موریوم

Typhimurium were the most frequently reported serovars, constituting 67.4% of all reported cases where the information on serovars was provided. For exam- ple, the antigenic structure O:1,4,5,12 and H1/H2 b:1,2 defines Salmonella enter- ica subspecies enterica serovar Typhimurium (in short, Salmonella Typhimurium). Typhimurium and S. Typhimurium [10]. Typhimurium.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code