داستان آبیدیک

typhoon

ta͡ifun


فارسی

1 عمومی:: توفان‌ سخت‌ دریای‌ چین‌، گردباد

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun TYPHOON + VERB hit sth, strike sth The village was hit by a typhoon. | damage sth, destroy sth, devastate sth The plantation was devastated by a typhoon. PREP. in a/the ~ His home was destroyed in a typhoon.

Oxford Collocations Dictionary

2 general:: noun hurricane: The typhoon caused great destruction.

Simple Definitions


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code