داستان آبیدیک

vow

va͡ʊ


فارسی

1 عمومی:: عهد، نذر، پیمان‌، عهد كردن‌، قول‌، شرط‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: vow verbs make a vow • I made a vow never to go near the place again. take a vow (= make a vow at a formal ceremony ) • Priests have to take a vow of obedience to the Catholic Church. keep a vow (= do as you promised ) • She kept her vow not to tell anyone about their affair. break a vow (= fail to do as you promised ) • She accused him of breaking his marriage vows. exchange vows (= make promises to each other as part of a wedding ceremony ) • They wanted to exchange vows before their family and friends. ADJECTIVES/NOUN + vow a solemn vow (= a very serious vow, which you must keep ) • He made a solemn vow that he would do everything he could to help her. marriage/wedding vows • She wrote her own marriage vows. a holy/sacred vow • When we get married in church we are making sacred vows. phrases a vow of silence/poverty/celibacy etc • People close to him have finally broken their vow of silence. be bound by a vow (= to have promised seriously to do something ) • She told him she was bound by a vow not to tell any other person.

transnet.ir

2 general:: noun promise: I made a vow to help others.

Simple Definitions

3 general::   verb ADV. quietly, silently He silently vowed vengeance on them all. PREP. to She vowed to herself that she would not show any emotion. PHRASES vow never to do sth I vowed never to drink so much again.,   noun ADJ. formal, solemn | marriage, wedding | monastic, religious | final She left the convent before taking her final vows. VERB + VOW make, take He made a vow to avenge his father's death. | keep She kept her vow of silence until she died. | break Nothing will persuade me to break this vow. | exchange The couple exchanged vows at the altar. | renew PREP. ~ of a vow of poverty

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code