داستان آبیدیک

waffle around

wɑfəl əɹa͡ʊnd


english

1 general:: Phrase(s): waffle around [and] waffle about to be indecisive; to be wishy-washy about making a decision. • Make up your mind. Stop waff ling around. • Now, don’t waff le about. Make up your mind.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code