داستان آبیدیک

wages and salaries


فارسی

1 اقتصاد:: حقوق و دستمزد

Wages and salaries including employee benefts ;Wages and salaries and income from self-employment are used to construct labour enrollment status, employment status, wages and salaries, etc.). a) Wages and salaries payable in cash or in kind ;of wages and salaries.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code