داستان آبیدیک

wagon

wægən


فارسی

1 عمومی:: با واگن‌حمل‌ كردن‌، باركش‌، ارابه‌، (waggon)واگن‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun vehicle pulled by animals ADJ. covered, open | horse-drawn | hay, supply QUANT. train a long train of supply wagons VERB + WAGON drive | pull, draw WAGON + VERB roll covered wagons rolling across the prairies WAGON + NOUN train | wheel open railway truck ADJ. rail/railway | empty | full | coal, freight, goods VERB + WAGON pull

Oxford Collocations Dictionary

2 general:: noun cart: The horse was pulling a wagon.

Simple Definitions

3 general:: see FIX SOMEONE'S WAGON; HITCH ONE'S WAGON; ON THE BANDWAGON; ON THE WAGON.

American Heritage Idioms


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code