داستان آبیدیک

wave around

we͡iv əɹa͡ʊnd


english

1 general:: Phrase(s): wave something around to raise something up and move it around so that everyone can see it. • When Ruth found the money, she waved it around so everyone could see it. • She kept waving around the dollar she found in the street.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی کلمه wave around ، معنی اصطلاح wave around ، به wave around چی می گن؟ ، wave around چی می شه؟، واژه wave around ، معادل wave around ، wave around synonym , wave around definition , wave around meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 270 میلی ثانیه.