داستان آبیدیک

D

di


فارسی

1 عمومی:: حرف‌ چهارم‌ الفبای‌ انگلیسی‌، علامت‌ عدد 05 در اعداد

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: daddy see BIG DADDY; GRANDDADDY OF THEM ALL; SUGAR DADDY.

American Heritage Idioms


معنی کلمه D ، معنی اصطلاح D ، به D چی می گن؟ ، D چی می شه؟، واژه D ، معادل D ، D synonym , D definition , D meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 172 میلی ثانیه.