dabber

dæbəɹ


فارسی

1 عمومی:: ضربه‌ زدن‌، رنگ‌ زدن‌، نم‌ زدن‌، الت‌ نم‌ زدن‌

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه dabber ، معنی اصطلاح dabber ، به dabber چی می گن؟ ، dabber چی می شه؟، واژه dabber ، معادل dabber ، dabber synonym , dabber definition , dabber meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 227 میلی ثانیه.