dabble

dæbəl


فارسی

1 عمومی:: نم‌ زدن‌، دراب‌ شلپ‌ شلپ‌، (كم‌كم‌) تر كردن‌، رنگ‌ پاشیدن‌

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه dabble ، معنی اصطلاح dabble ، به dabble چی می گن؟ ، dabble چی می شه؟، واژه dabble ، معادل dabble ، dabble synonym , dabble definition , dabble meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 209 میلی ثانیه.