Quondam

kwɑndəm


فارسی

1 عمومی:: سابق‌، (former sometime=) قبلی‌، مربوط‌ به‌ چندی‌ قبل‌

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه Quondam ، معنی اصطلاح Quondam ، به Quondam چی می گن؟ ، Quondam چی می شه؟، واژه Quondam ، معادل Quondam ، Quondam synonym , Quondam definition , Quondam meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 362 میلی ثانیه.