داستان آبیدیک
معنی کلمه d flip flop ، معنی اصطلاح d flip flop ، به d flip flop چی می گن؟ ، d flip flop چی می شه؟، واژه d flip flop ، معادل d flip flop ، d flip flop synonym , d flip flop definition , d flip flop meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 183 میلی ثانیه.