دارالترجمه ترجمه مقاله
   

g suit

d͡ʒi sut


فارسی

1 عمومی:: لباس‌ مخصوص‌ هوانوردی‌

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه g suit ، معنی اصطلاح g suit ، به g suit چی می گن؟ ، g suit چی می شه؟، واژه g suit ، معادل g suit ، g suit synonym , g suit definition , g suit meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 291 میلی ثانیه.