quota sampling


فارسی

1 عمومی:: نمونه‌گیری سهمیه‌ای

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه quota sampling ، معنی اصطلاح quota sampling ، به quota sampling چی می گن؟ ، quota sampling چی می شه؟، واژه quota sampling ، معادل quota sampling ، quota sampling synonym , quota sampling definition , quota sampling meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 353 میلی ثانیه.