داستان آبیدیک
معنی کلمه z scale ، معنی اصطلاح z scale ، به z scale چی می گن؟ ، z scale چی می شه؟، واژه z scale ، معادل z scale ، z scale synonym , z scale definition , z scale meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 253 میلی ثانیه.