داستان آبیدیک

U

ju


فارسی

1 عمومی:: بیست‌ و یكمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: ugly In addition to the idioms beginning with UGLY, Also see REAR ITS UGLY HEAD.

American Heritage Idioms


معنی کلمه U ، معنی اصطلاح U ، به U چی می گن؟ ، U چی می شه؟، واژه U ، معادل U ، U synonym , U definition , U meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 285 میلی ثانیه.