داستان آبیدیک

U

ju


فارسی

1 عمومی:: بیست‌ و یكمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: ugly In addition to the idioms beginning with UGLY, Also see REAR ITS UGLY HEAD.

American Heritage Idioms


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code